Prof. Lech Dzienis

Prof. dr hab. inż. Lech Dzienis – Rektor Politechniki Białostockiej, Przewodniczący Komisji ds. Innowacyjności i Współpracy z Gospodarką KRASP

Urodził się w Krakowie w rodzinie z tradycjami inżynierskimi. Jego ojciec był autorem szeregu prac projektowych obiektów budownictwa wodnego. Studia magisterskie ukończył w 1976 na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Łódzkiej i jako jej pracownik naukowy rozwijał swoje zainteresowania związane z inżynierią komunalną. Pracował w Politechnice Łódzkiej do 1983 roku. W tym samym roku uzyskał tytuł doktora nauk technicznych w Moskiewskim Instytucie Inżynieryjno – Budowlanym, a w roku 1993 na Politechnice Krakowskiej – na podstawie rozprawy „Niezawodność wiejskich systemów zaopatrzenia w wodę” – otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska. Tytuł profesora nauk technicznych uzyskał w 2007 roku na Politechnice Wrocławskiej.

Do Białegostoku przyjechał w roku 1983, gdzie podjął pracę na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej. W latach 1990-1996 pełnił funkcję prodziekana, a następnie przez okres dwóch kadencji (1996-1999 i 1999-2002) dziekana wydziału. Od 1995 do 2017 roku, z krótkimi przerwami, sprawował obowiązki kierownika Katedry Systemów Inżynierii Środowiska (daw. Katedry Ochrony Środowiska). Od ponad dwudziestu lat jestem członkiem Senatu Politechniki Białostockiej. W roku 2008, decyzją kolegium elektorów, został powołany na funkcję Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy Politechniki Białostockiej. Od 2012 roku jest Rektorem Politechniki Białostockiej.

W trakcie swojej kariery naukowej odbywał wiele staży zagranicznych. Doświadczenie zdobywał m.in. w Moskiewskim Instytucie Inżynieryjno-Budowlanym (ZSRR), University of South Florida (USA), czy też University of Connecticut (USA).

W swoim dorobku naukowym może poszczycić się autorstwem 45 prac monograficznych, 55 artykułów i referatów, 1 monografii książkowej oraz 2 skryptów, współautorstwem ponad 20 prac naukowo-badawczych, kierownictwem 3 grantów KBN. Był promotorem 8 prac doktorskich, jak również ponad 100 prac magisterskich i inżynierskich.

Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuje aktywnie uczestnicząc w licznych gremiach, zarówno naukowych, eksperckich, jak i zawodowych. W latach 1996-2000 był członkiem Sekcji Inżynierii Sanitarnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, a w latach 2002 – 2006 członkiem Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Był ekspertem Fundacji EKOFUNDUSZ od 1994 roku, biegłym z listy Wojewody Podlaskiego w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko i członkiem Komitetu Inżynierii Środowiska PAN. W latach 2004-2008 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej MPEC Sp. z o.o. w Białymstoku, a w okresie 2008 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej „Wodociągów Białostockich” Sp. z o.o.. Ponadto wraz z grupą przyjaciół zajmował się działalnością gospodarczą i biznesową w ramach Biura Projektowo-Badawczego PROEKO oraz firmy BSK-BIOGEST Sp. z o.o.

W kadencji 2012-2016 aktywnie działał jako wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT). W obecnej kadencji jest członkiem Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i Przewodniczącym Komisji ds. Innowacyjności i Współpracy z Gospodarka KRASP. Od 2017 reprezentuje KRASP w European Universities Association (EUA) pracując w grupie Research Policy Working Group oraz jest członkiem Międzynarodowej Akademii Inżynierskiej z siedziba w Moskwie.

Jest autorem szeregu innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie techniki – projektantem 100 oczyszczalni ścieków oraz systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, z czego 50 oczyszczalni w autorskim systemie SBR BIOGEST, prekursorem wdrożenia 3 pierwszych w Polsce, pionierskich instalacji autotermicznej tlenowej stabilizacji osadów oraz 3 nowatorskich instalacji do unieszkodliwiania odorów z terenu oczyszczalni ścieków.

Za swoją działalność naukową, zawodową i społeczną został wyróżniony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką Honorową „Za Zasługi Dla Budownictwa”, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Złotym Medalem za Długoletnią Służbę.